Information technology
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ความภูมิใจ

นายสุวรรณ จีนยี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางสาวณัฐมน น้ำจันทร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะดิจิทัลมีเดีย
สาขาการออกแบบกราฟิก

นางสาววราลักษณ์ เพ็ญพันธ์นาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กิจกรรม/ผลงานแผนก
Information Technology
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปวส. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ประจำปี 2560 ระดับภาคเ
09/01/2561
Information Technology
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับภาคเหนือ ทักษะการขายสินค้าอ
09/01/2561
Information Technology
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10.1 และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ณ วท.อุทัยธา
09/01/2561
Information Technology
กิจกรรมโครงการปันน้ำใจพี่ช่วยน้อง ปีที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเลเคาะ จังห
09/01/2561
Information Technology
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง ระหว่างนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนกคอมพิวเ
09/01/2561
Information Technology
กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA) จังหวัดก
09/01/2561
Information Technology
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
09/01/2561
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
Information Technology
รายวิชาการสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ 3D ด้วยโปรแกรม Unity 3D
09/01/2561
Information Technology
รายวิชาการสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ 2D ด้วยโปรแกรม Game Maker Studo 2.0
09/01/2561
Information Technology
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ด้วยโปรแกรมภาษาซี Microsoft Visual Studio C++
09/01/2561
Information Technology
รายวิชาระยะสั้น การเขียนแอปพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ IOT ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP32
09/01/2561
Information Technology
รายวิชาการพัฒนาระบบเครือข่ายด้วยระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ Network Operation
09/01/2561
Information Technology
รายวิชาการซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
09/01/2561
เรียนอะไร ? (what learning)
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อาจารย์ประจำแผนกวิชา

นายสัจจา มโนมัยนุกุล
ข้าราชการครู ค.ศ.1
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายฉันฑพัฒน์ สมนึกเจริญสุข
ข้าราชการครู ค.ศ.2

นายปกรณ์ ปัญญาดี
ข้าราชการครู ค.ศ.1

นายภีรภัท วิวัฒน์พงษ์
ข้าราชการครู ค.ศ.2