รายละเอียด
เรื่อง: โครงการแนะแนวให้ความรู้ในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการแนะแนวให้ความรู้ในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในจังหวัดกำแพงเพชร