รายละเอียด
เรื่อง: รายวิชาระยะสั้น การเขียนแอปพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ IOT ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP32

รายวิชาระยะสั้น การเขียนแอปพลิเคชั่นควบคุมอุปกรณ์ IOT ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU ESP32