เรียนอะไร ? (what learning)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อาจารย์ประจำแผนกวิชานายสัจจา มโนมัยนุกุล

ข้าราชการครู ค.ศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายฉันฑพัฒน์ สมนึกเจริญสุข

ข้าราชการครู ค.ศ.2นายปกรณ์ ปัญญาดี

ข้าราชการครู ค.ศ.1นายภีรภัท วิวัฒน์พงษ์

ข้าราชการครู ค.ศ.2