รายละเอียด
เรื่อง: ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10.1 และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ณ วท.อุทัยธา

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10.1 และได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค ณ วท.อุทัยธานี